Privacyverklaring Come Back

Come Back verwerkt persoonsgegevens en streeft ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van persoonsgegevens binnen de grenzen van de wetgeving. In deze privacyverklaring beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Gehanteerde begrippen:

De begrippen uit deze privacyverklaring zijn grotendeels gebaseerd op de definities uit artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG).

-AVG: De Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 in werking treedt.

-Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

-Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. -Datalek: elke inbreuk op de beveiliging, zoals bedoeld in artikel 32 AVG, die waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen dan wel nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens die door verwerker worden verwerkt, zoals bedoel in artikel 33 AVG.

-Bijzonder(e) Persoonsgegeven(s): Persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn, verdienen specifieke bescherming aangezien de context van de verwerking ervan significante risico’s kan meebrengen voor de betrokkene. Denk aan gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt er verwerking van gegevens over gezondheid. Verwerking is verboden tenzij de AVG een uitzondering maakt.

-Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

-Gebruiker van Persoonsgegevens: degene die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken

-Gezondheidsgegevens: persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid, zoals zieke, handicap, ziekterisico, medische voorgeschiedenis, klinische behandeling, patiëntennummer, uitslagen onderzoeken, fysiologische of biomedische staat van betrokkene, ook uit verleden/toekomst.

In het geval van Come Back staan de gezondheidsgegevens veelal beschreven in de Functionele Mogelijkheden Lijst opgesteld door een bedrijfsarts of het Arbeidsdeskundig Onderzoek opgesteld door een arbeidsdeskundige.

-Opdrachtgever: degene of de organisatie die Come Back opdracht heeft verstrekt tot advisering en ondersteuning bij de re-integratie van diens medewerkers/cliënten.

-Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon (de betrokkene).

-Privacyverklaring: in deze verklaring staat beschreven wie wij zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.

-Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

-Verwerker: persoon of entiteit die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

-Verwerking: elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, ordenen, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, samenbrengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

-Verwerkingsverantwoordelijke: de medewerker van Come Back, degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

v Wie zijn wij en hoe kunt u ons bereiken?

Wij zijn een dienstverlenende onderneming, gericht op advisering en ondersteuning van opdrachtgevers om arbeidsgehandicapten weer in het arbeidsproces te krijgen. Wij zijn gevestigd aan de Mgr. C. Veermanlaan 10. 1132 KH te Volendam en bereikbaar onder telefoonnummer 0299 – 748060. Wij staan geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84685379. Onze contactgegevens zijn ook te vinden op onze website www.comeback-reintegratie.nl.

v Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen persoonsgegevens via onze opdrachtgevers, via de Arbodienst van de opdrachtgever, via UWV en/of bij uzelf (de betrokkene). Betrokkenen zijn veelal personen/medewerkers, die in dienst zijn van onze opdrachtgevers of die via bemiddeling van UWV aan Come Back worden voorgedragen in het kader van re-integratie. Wij bieden de volgende services: casemanagement ziekteverzuim, arbeidsdeskundig onderzoek, loopbaan begeleiding, spoor 2 trajecten en re-integratie trajecten vanuit UWV.

Wij verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens:

– Personalia (zoals NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer)

– Belastbaarheidsgegevens (zoals 1e ziektedag, verzuimdocumenten, Functionele Mogelijkheden Lijst, resultaten Arbeidsdeskundig Onderzoek). De verwerking van deze gegevens geniet specifieke aandacht. Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften of voor re-integratie of begeleiding van de betrokkenen in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

– Traject informatie. Gedurende de looptijd van een traject wordt informatie verzameld vanuit assessments, testen en coachingsgesprekken en verwerkt in voortgangsrapportages en interne notities.

v Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is te beschikken over uitsluitend die gegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van re-integratiedoeleinden.

v Op welke juridische grondslagen baseren wij de verwerking(en) van uw persoonsgegevens?

De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen. Wij beroepen ons op twee van deze juridische grondslagen. Onze verwerking(en) van uw persoonsgegevens geschieden namelijk ter uitvoering van een overeenkomst, en/of op basis van uw toestemming.

v Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt anders dan aan de opdrachtgever, tenzij uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Gegevens worden verstrekt aan derden uitsluitend t.b.v. de opdrachtgever dan wel wettelijk verplichte gegevensverzamelingen t.b.v. bijvoorbeeld tevredenheidonderzoek en/of certificering. Hierbij wordt uitdrukkelijk de vertrouwelijke omgang van deze derde gewaarborgd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de grenzen van de Europese Unie.

v Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

Toegang tot de persoonsgegevens hebben uitsluitend de manager, re-integratiedeskundigen en administratief medewerkster van COME BACK en de netwerkbeheerder.

v Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens welke worden bewaard in papieren dossiers, worden in een afsluitbare kantoorruimte in afgesloten dossierkasten bewaard. Na afronding van de dienstverlening worden deze in een afgesloten archiefruimte bewaard. Sleutelhouders zijn de manager en re-integratiedeskundigen van COME BACK. De digitaal opgeslagen persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de manager, re-integratiedeskundigen en administratief medewerkster van COME BACK en voor de netwerkbeheerder. Toegang tot de digitale bestanden zijn beveiligd met een persoonsgebonden wachtwoord. Manager en medewerker(s) van COME BACK hebben zich schriftelijk tot geheimhouding van persoonsgegevens en naleving van het privacyreglement verplicht verklaard.

v Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijn van de persoonsgegevens is conform de eisen van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever hieromtrent geen eisen stelt geldt een maximale bewaartermijn van drie jaar na afronding van de dienstverlening van COME BACK. Uitzondering hierop zijn die gegevens waarvoor

een wettelijke bewaartermijn geldt, bijv. fiscaal en/of ander wettelijke regels. Na afloop van de bewaartermijn worden de cliëntgegevens vernietigd.

v Hoe kunt u uw persoonsgegevens beheren?

Betrokkenen kunnen de door COME BACK verzamelde persoonsgegevens op verzoek inzien op kantoor. Als de betrokkene gegevens wil wijzigen, kan deze daar een onderbouwd verzoek voor indienen. De manager van COME BACK neemt hierover een besluit, daarbij de regels van de opdrachtgever meewegend.

v Kun u uw toestemming later alsnog intrekken?

Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van toestemming alleen mogelijk is wanneer u eerst toestemming heeft gegeven.

v Kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door COME BACK. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie.

v Bent u verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan ons en wat als u geen persoonsgegevens wilt verstrekken?

Voor COME BACK is uw verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk voor onze dienstverlening. Wanneer u ervoor kiest ons geen persoonsgegevens te verstrekken kunnen wij geen overeenkomst met u sluiten en/of diensten leveren.

COME BACK maakt geen gebruik van profiling en/of andere geautomatiseerde besluitvorming.

v De registratie van persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nr. 1442070.

v Wanneer is deze privacy verklaring voor het laatst gewijzigd?

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien in juni 2022.

Neem voor meer informatie of interesse in onze diensten contact met ons op

Neem contact op